Postmodern tid

Vår moderna och vår postmoderna värld

Mångfald, globalisering och internationalisering är begreppen som de senaste decennierna har blvit framträdande i vårt mångkulturella samhälle av idag. Samtidigt är det uppenbart att att vi också har lämnat tiden bakom oss där krav och tro på modernisering tillhör det förflutna. Det är inte många forskare som idag fortfarande påstår att vi måste tro på den tekniska utvecklingen och att ökat tillväxt är den enda lösningen för framsteg och utveckling mot en bättre värld.   

Idag lever vi i en värld där den postmoderna tiden sedan länge varit framträdande. Men vad menas med detta och vad är det i realtion till den moderna världen som vi i Sverige har levt i så länge och under nästan hela 1900-talet?

 

Det postmoderna tillståndet i vårt samhälle på 2020-talet är resultat av sociala, ekonomiska, teknologiska, religiösa och ideologiska förändringar som har ägt rum i hela världen sedan slutet av 1970-talet. Förändringar och omställningar i vårt eget västerländska samhälle är dock något som har skett närmast oavbrutet under de senaste 300 åren. Med tiden har vi fått en inbyggd förförståelse för begrepp som förnyelse, förändring, utveckling och framgör allt för ordet modernisering. Begreppet modernisering har blvit synonymt med förändring eller ännu mer med begreppet förbättring.Den samhälleliga förvandlingen som vi har varit med om de senaste 50 åren kan dock inte längre sägas vara en form av modernisering.Den samhälleliga förändring som har skett under den tiden är något enastående, ojämförligt och epokgörande. Världen har som aldrig förr genomgått processer av global social förändring  och en globalisering av såväl ekonomi och kultur samt information, politik och ekologi. 

 

Det postmoderna Sverige 

Vårt samhälle kan idag beskrivas för att vara postmodernt. Många av de typiska företeelser och karakteristiska samhälleliga förekomster som var förknippade med moderniteten i Sverige från tiden 1950-1990, existerar inte längre eller har mist sin giltighet. Att kalla vårt samhälle för postmodernt behöver dock inte innebära att samhället på något sätt har förändrats totalt över en natt. Den samhälleliga förändringen i Sverige kan sägas ha börjat på allvar i början av 1990-talet och har inneburit en långsam, men genomgripande process. Det postmoderna har sedan länge etablerat sig som en del av det svenska samhället.

Sveriges tillträde till EU 1995 brukar anges som en tidsangivelse för att tillståndet av nationalstat, med enhetliga lagar, förklaringar och beskrivningar av bl.a. befolkning, språk, kultur, etnicitet och religion har övergivits officiellt, men främst av praktiska skäl. Att Sverige förändrades från tiden runt 1980-talet till mitten av 1990-talet har varit tydligt och uppenbart för många, men säkert inte för alla. Redan efter valet 1990 tog den svenska regeringen många beslut till en mängd reformer som bidrog till samhällets postmoderna tillstånd. Många av nationalstatens tidigare monopol avskaffades.  

 

Att samhället har förändrats, blivit mångkulturellt och internationaliserats i ett globalt EU-sammanhang ska innebära att länderna inomn EU bl.a. har lämnat sin tidigare politik med varje lands statliga ansvar för dess kulturella, sociala och etniska gemenskap. I teori är det EU som gemensamt ska ansvara för detta. Det är bl.a. EU:s dokument om olika nyckelkompetenser för livslångt lärande (2001) som ska förespråka gemensamt ansvar för  ländernas kulturella, sociala och etniska gemenskap.

Idag måste vi dock fråga oss om detta också verkligen har skett. Att allt detta inte blir så enkelt att verkställa i en verklighet präglad av ökade klyftor bland olika grupper i samhället, en verklighet präglad av arbetslöshet och ökad diskriminering av "de andra", det visar just alla motsättningar som förekommer i nästan varje land inom EU när det blir frågan om befolkningens identitet, språk och kultur. Det är därför viktigt att följa åt vilket håll utvecklingen av EU som union kommer att tas. De flesta forskare är överens om att EU inte kan fortsätta som det ha varit de senaste tio åren, men frågan kvarstår hur denna förändring ska se ut. Under år 2020 har Covid-19 har med all tydlighet visat att talet om EU som en väl fungerade union inte håller. Det är mer som inte fungerar än det som fungerar.    

 

Den moderna tiden versus den postmoderna tiden

Det är möjligt att sätta några karakteriska namn på ord och begrepp som var utmärkande för den moderna tiden från förr. Likaväl som det också går att göra det för dagens postmoderna tid.

__________________________________________________________________

Några begrepp som kännetecknar den moderna tiden i Sverige (ca 1905-1995):

Nationalstaten - Samhällsbygge - Folkhemmet - Utveckling - Sanningen - Fakta - Rationalitet - Dualismen - Kristendom - Kollektivet - Enhetsideal - Vetenskap - Familjen - Framtidstro - Norm - Objektivtet - Förnuft -

___________________________________________________________________

Några begrepp som kännetcknar den postmoderna tiden i Sverige (ca 1995-  ):

Globalitet - Mångfald - Livslångt slärande - Globalisering - Individualisering - Genus - Normlöshet - Flexibelt lärande - Mångkulturalitet - Internet - Religion - Sociala medier - Sanningsrelativitet - Nätverkssamhälle - Språk som social konstruktion - Kulturell identitet - coach - influencer -___________________________________________________________________