[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

 

 

 

 

                       Postmodern tid

                Vår moderna och vår postmoderna värld 

 

Mångfald, globalisering och internationalisering är begreppen som de senaste decennierna har blvit framträdande i vårt mångkulturella samhälle av idag. Samtidigt är det uppbart att vi också har lämnat tiden där krav och tro på modernisering och tro på den tekniska utvecklingen för framsteg mot en bättre värld, tillhör det förflutna. Idag lever vi i en värld där den postmoderna tiden sedan länge har varit framträdande. Men vad menas med detta och vad är det i relation till den moderna tiden som vi har levt länge i under nästan hela 1900-talet?

Det postmoderna tillståndet i vårt samhälle på 2010-talet är resultat av sociala, ekonomiska, teknologiska, religiösa och ideologiska förändringar som har ägt rum i hela världen sedan slutet av 1970-talet. Förändringar och omställningar i vårt västerländska samhälle är dock något som har skett närmast oavbrutet under de senaste 300 åren. Med tiden hart vi fått en inbyggd förförståelse för begrepp som förnyelse, förändring, utveckling och modernisering. Begreppet modernisering har också blivit synonymt med förändring eller ännu mer med begreppet förbättring.   Den samhälleliga förvandlingen som vi har varit med om i världen de senaste 35 åren kan inte längre sägas vara en form av modernisering. Den förändring som har skett under den tiden är något enastående, ojämförligt och epokgörande. Världen har som aldrig förr genomgått processer av global social förändring och en globalisering av såväl ekonomi och kultur samt information, politik och ekologi.   

 

                             DET POSTMODERNA SVERIGE

Vårt samhälle kan idag beskrivas som postmodernt. Många av de typiska företeelser och karakteristiska samhälleliga förekomster som var förknippade med moderniteten i Sverige från åren 1950-1990, existerar inte längre eller har mist sin giltighet. Att kalla vårt samhälle för postmodernt behöver dock inte innebära att samhället på något sätt har förändrats totalt över en natt. Den samhälleliga förändringen i Sverige kan sägas ha börjat på allvar i början av 1990-talet och har inneburit en långsam men genomgripande process. Det postmoderna har sedan länge etablerat sig som en del av det svenska samhället.

Sveriges tillträde till EU 1995 brukar anges som en tidsangivelse för att tillståndet av nationalstat med enhetliga lagar, förklaringar och beskrivningar av bl.a. befolkning, språk, kultur, etnicitet och religion har övergivits officiellt, men främst av praktiska skäl. Att Sverige förändrades från tiden runt 1980-talet till mitten av 1990-talet har varit tydligt och uppenbart för många, men säkert inte för alla. Redan efer valet 1990 tog den svenska regeringen många beslut till en mängd reformer som bidrog till samhällets postmoderna tillstånd. Många av nationalstatens tidigare monopol avskaffades.

Att samhället har förändrats, blivit mångkulturellt och internationaliserats i ett globalt EU-sammanhang innebär bl.a. att länderna inom EU har lämnat sin tidigare politik med varje lands statliga ansvar för dess kulturella, sociala och etniska gemenskap. I teori är det EU som gemensamt ska ansvara för detta.

I dag kan vi fråga oss om detta också har skett/sker. Att det inte alltid blir så lätt att göra i en verklighet präglad av arbetslöshet och diskriminering, visar de motsättningar som förkommer i varje land vad gäller frågan om identitet, språk och kultur. Det är EU:s dokument om t.ex. nyckelkompetenser för livslångt lärande som förespråkar gemensamt ansvar för ländernas kulturella, sociala och etniska gemenskap.

  

       DEN MODERNA TIDEN VERSUS DEN POSTMODERNA TIDEN  

Det är möjligt att sätta några karakteristiska namn på ord och begrepp som var utmärkande för den moderna tiden från förr. Likaväl som det också går att göra för dagens postmoderna tid.