[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Intresserad av boken? Du kan enkelt beställa boken hos förlaget Studentlitteratur.

Läs recension om boken här!

     Interkulturell pedagogisk kompetens

  

Boken interkulturell pedagogisk kompetens behandlar frågan om den kompetensen kan bidra till ökad integration i dagens och framtidens skola. Interkulturell pedagogisk kompetens bidrar i skolans värld till att skolan blir en central plats för positiva mångkulturella möten. I flera år har många, både inom och utanför skolvärlden, framhållit vikten av interkulturell kompetens. I samhället uppfattas detta som något så självklart, att det kanske därför nästan har glömts bort i skolans värld.

För att interkulturell kompetens i skolans värld ska kunna fungera praktiskt, så borde den vara utformad så att den också är pedagogiskt förankrad. Detta förklarar bokens titeln som talar om en interkulturell pedagogisk kompetens. Med kompetens menas ett begrepp som vill vara riktmärke för det praktiska arbetet där kompetens blir synonymt med begreppet förmåga.

 

                         TRE KOMPETENSER I SAMVERKAN  

Interkulturell pedagogisk kompetens består av tre olika kompetenser som tillsammans fungerar bäst genom samverkan. De tre olika kompetenser är kommunikativ kompetens, social kompetens samt medborgerlig kompetens. Varje kompetens för sig förutsätter alltid en samspels- och integrationsprocess nödvändigt för varje läroprocess för att kunna uppfattas som en egen kompetens. En kompetensbeskrivning som är pedagogiskt förankrad, handlar oftast om kommunikation och förståelse. Kompetenser är således av intresse för pedagoger och lärare, eftersom de i sin profession arbetar med kommunikation, förståelse och förförståelse.

 

Kommunikativ kompetens står för kunskap om och erfarenhet av olika möten där kommunikation har stått i centrum. Den kompetensen uppnås inte enbart genom att kunna tala olika språk, här gäller det att lära sig hur kommunikation med andra kommer till stånd, ser ut och artar sig i olika situationer. Den innebär också en förståelse av vad som skiljer sig åt olika kommunikationsstrukturer mellan olika kulturer. Den kompetensen har stor betydelse när vi analyserar hur språk som social företeelse påverkar vår kunskapsutveckling. Kommunikativ kompetens står här mycket för en interkulturell kommunikativ kompetens.

 

Social kompetens uppnås dels genom det traditionella sättet att vi skaffar oss en förmåga att hantera relationer mellan oss själva, med andra och med samhället. Den kompetensen uppnås också genom att vi har en förståelse  av hur det postmoderna samhället har påverkat och påverkar fenomen som identitet, etnicitet, nationalitet, språk och synen på kunskap och lärande. En del av den sociala kompetensen innefattar alltid en medvetenhet om hur psykologiska faktorer som uppväxt, miljö och relationer i barndomen har påverkat oss som individer. En annan del handlar om hur det sociokulturella perspektivet på individens lärande och utveckling sker. Innehållet i det som idag definieras som social kompetens är resultat av både sociologisk och psykologisk forskning.

 

Medborgerlig kompetens står för kunskap, förståelse och insikt om nödvändigheten av begreppen demokrati, rättvisa, jämställdhet mellan könen, medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Kortfattat kan den kompetensen beskrivas som ett regelverk om hur vi på ett demokratiskt sätt ska kunna leva tillsammans i vårt mångkulturella samhälle. Innehållet i vad som skapar medborgerlig kompetens i Sverige måste hållas levande och innebär att frågan om samhällets värdegrund ständigt måste kunna diskuteras och ifrågasättas. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha en gemensam värdegrund som upplevs som nödvändig och relevant för både majoriteten och minoriteter av befolkningen.